Bakanlığa İklim Değişikliğini Sorduk, Bakanlık İklimin Lafını Bile Etmedi!

Spread the love

Çanakkale’ye 26 Nisan tarihinde yapılacak İDK öncesi öncesi dilekçeler örgütlemiş, bakanlığa 3 soru sormuştuk. Bu sorular Kirazlıdere KES projesinin iklimi değiştireceği, diğer 8 santral ile daha ciddi bir sorun olacağı ve gelinen noktada aşırı iklim olaylarını sormuştuk. Bu 3 noktadan yola çıkarak projenin telafizi imkansız zararlar doğuracağını belirtmiştik.

Bakanlık dilekçelere cevap verdi.

Şimdi bir sorumuz var, bakanlık iklim değişikliği hakkında ne dedi?

İtiraz dilekçemiz aynen burada var.

Bakanlıkdan gelen cevap aynen şöyle:

Sayın ….,
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz XXXX sayılı başvurunuz 12.05.2017 tarihinde ENERJİ YATIRIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Başvuru sayısı: XXXX
Başvuru Tarihi: 25.04.2017
Başvuru Konusu: Kirazlıdere Entegre Termik Santrali-1600 (2X800) MWe-Teknoloji ve Konfigürasyon Değişikliği projesi ÇED Raporuna itiraz;
Söz konusu BİMER başvurunuz incelenmiş olup, Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi’nin ÇED süreci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çanakkale İli Karabiga Beldesi sınırları içerisinde kurulması planlanan “Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi” ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından; 05.03.2015 tarih ve 3820 sayılı “ÇED Olumlu Kararı” ile “Kirazlıdere-2 Termik Santrali Entegre Projesi” ile ilgili olarak da 05.03.2015 tarih ve 3821 sayılı “ÇED Olumlu Kararı” verilmiştir. Akabinde, Bakanlığımız tarafından iki ayrı “ÇED Olumlu Kararı” düzenlenmiş olan projenin, elektrik üretim lisansı EPDK tarafından “Kirazlıdere TES” olarak tek bir lisans altında birleştirilmiştir.
2015 tarihli ÇED Olumlu kararlarına konu proje kapsamında süper kritik buhar kazanı önerilmiş olmasına rağmen, itirazınıza konu olan ÇED Raporunda tanımlanan revize proje kapsamında ultra süper kritik basınç ve sıcaklık kriterlerinde çalışan santral teknolojisi tercih edilmiştir.
Kazan teknolojisindeki bu değişikliğe bağlı olarak santralin net elektrik üretimi verimi artmış olup, verim artışı ile birlikte projenin toplam kurulu gücünün 1260 MWe’den 1600 MWe’ye çıkarılmasının planlanması ve kıyı yapılarında düşünülen revizyon nedeniyle Bakanlığımıza 25.07.2016 tarihinde yeni bir ÇED başvurusu yapılmıştır. ÇED sürecinde, başvuru yapılan faaliyetin; konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özellikleri dikkate alınarak, proje kapsamında hazırlanacak olan her türlü bilgi ve dokümanın incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların yer aldığı komisyon teşkil ettirilmekte olup, “Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi”nin ÇED sürecinde de hem yerel hem de merkezi bazda 17 kurum/kuruluştan oluşan komisyon teşekkül ettirilmiştir.
Bahse konu proje ile ilgili olarak 25.08.2016 tarihinde Çanakkale İli’nde “Halkı Bilgilendirme Toplantısı” yapılmış, halktan gelen görüş ve öneriler ile komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca oluşturulan ve ÇED Raporu’nun kapsamını belirleyen projeye özgü özel format doğrultusunda hazırlanarak 03.04.2017 tarihinde sunulan ÇED Raporu’na istinaden, 26.04.2017 tarihinde Bakanlığımızda İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı (İDK) düzenlenmiştir. Bahse konu toplantıya “Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği” temsilcileri de katılarak, proje ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etmişlerdir.
Yapılan toplantıda, bahse konu proje için hazırlanmış olan ÇED Raporu’nda “Hava Kalitesine Etkiler” bölümünde ve “Termal Modelleme” çalışmalarında eksikliklerin tespit edilmesi nedeniyle ÇED süreci durdurulmuştur.
Bununla birlikte termik santraller ile ilgili olarak yürütülen ÇED süreçlerinde “Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde tanımlanan tesis etki alanı (her yönden baca yüksekliklerinin 50 katı yarıçap) dikkate alınarak bölgenin mevcut kirlilik yükünün (hava, su, toprak) belirlenmesi amacıyla kümülatif etki değerlendirmesi yaptırılmakta olup, , ÇED başvurusu yapılan projelerden önce işletmeye geçmiş, inşaatı devam eden veya “ÇED Olumlu Kararı” almış projelerin etkileri de bu süreçte yeni başvuru yapılan tesisle birlikte değerlendirilmektedir.
Yine, soğutma suyunun alınıp, deşarj edileceği alıcı ortam (deniz) ile ilgili olarakta kümülatif olarak “Termal Modelleme” ve “Atık Isı Modellemesi” çalışmaları da yaptırılmaktadır.
ÇED süreci birçok kurum/kuruluşun projeye ilişkin değerlendirmelerinin alındığı, her aşaması şeffaf olarak yürütülen, ilgili yöre halkının görüş, öneri ve isteklerinin dikkate alındığı ve sürecin tamamının halka açık olduğu bir süreç olup, detaylı yürütülen çalışmalar sonucunda Bakanlığımız tarafından herhangi bir projeye “ ÇED Olumlu Kararı” verilmiş olması da projenin yapılabilmesi için tek başına yeterli olmayıp, ÇED sürecinin tamamlanmasına müteakip ilgili kurumların mevzuatları kapsamında da gerekli izinlerin alınmasını müteakip ancak proje gerçekleştirilebilmektedir.
ÇED sürecinde İnceleme Değerlendirme Komisyon üyelerince değerlendirmeler yapılırken; tüm çevresel unsurlar ve mevzuatlar dikkate alınmakta olup, teknik olarak eksikliklerin tespiti halinde, eksikliklerin giderilmesi için ÇED süreci durdurulmakta, mevzuata aykırılık tespit edildiğinde ise ÇED süreci sonlandırılmaktadır.
ÇED süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, projelerin; inşaat ve işletme dönemlerine ilişkin olarak da izleme/denetim faaliyetleri Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup, işletme döneminde ayrıca hava kalitesine olabilecek etkiler 7/24 on-line olarak izlenmektedir. Bu denetim ve izlemelerin amacı, ÇED sürecinde verilen ve ÇED Raporunda yer alan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi olup, taahhüde aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler kapsamında cezai müeyyideler uygulanmakta ve gerektiğinde tesis kapatılmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir