Diler KES, Telafisi İmkansız Daha Fazla Zararlar Doğuracak!

Spread the love

2013 yılında bu yana yapılması için çaba sarfedilen, hatta kamunun ve halkın istememesi nedeniyle bu kadar sürümcemede kalan Diler Elbistan Kömürlü Termik Santrali, Diler KES’in ÇED süreci devam ediyor. 5 Aralık 2017 saat 10’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İDK toplantısı yapılacak. Bizim itirazımız çok basit. Siz de itiraz ediyorsanız ister aşağıdaki dilekçeyi kopyalayarak, isterseniz buradaki linki tıklayarak dilekçeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1- Neden İtiraz ediyoruz:

(Detaylı inceleme  için “İklim değişikliği açısından bir ÇED raporu incelemesi: Diler Termik Santrali” )

2- İtirazımızın Özeti:

3- Dilekçemiz: Aşağıdaki metni kopyalayabilir ya da buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Dilekçeyi fakslamak için numara : (0-312) 419 21 92

–0–

Altyapı Yatırımları ÇED Ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’na

4 Aralık 2017

Konu: 5 Aralık 2017 saat 10’daki İDK toplantısında görüşülmek üzere Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu itirazı

Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi sınırlarında  Diler Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Diler Elbistan Termik Santrali Entegre Projesine  (400MWe/1052,6 MWt) dair itirazlarımızın İDK toplantısında değerlendirilmesi için konuyu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Mevcut Afşin-Elbistan A ve B termik santralleri zaten bölgede telafisi imkansız zararlar doğurmuştur. Bu zararlar:

  • 2014’de sunulan “Afşin-Elbistan Termik Santrali Çevresinde Yer Yüzey Sıcaklıklarının Değişimi” başlıklı çalışmaya göre 2 santral Elbistan ovasını 6°C kadar ısıttığı ortaya çıkmıştır.
  • Tübitak MAM’ın hazırlamış olduğu Havza Koruma Eylem Plan Raporlarına göre mevcut santraller bölgede ciddi bir kirletici kaynak olarak tanımlanmıştır.
  • Mevut santraller Çoğulhan, Alemdar, Çomu, Kışla, Sinekli köylerini neredeyse ortadan kaldırmış, çevrede tarım ve hayvancılığı yapılamaz hale getirmiştir. 2015 yılına kadar 405 milyon ton kömür yakılması karşılığında atmosfere 200 milyon ton’dan faza karbondioksit, milyonlarca ton kül ve kükürdüoksit salındığı bilinmektedir.

Bu veriler sadece bölge halkının bildiği olaylar olmaktan öte, bugün Türkiye’de herkesin bildiği gerçekler haline gelmiştir. Mevcut santrallerin yarattığı telafisi imkansız zararlar ortada iken, bu santrallere eklenecek Diler Elbistan Termik Santrali projesi zararları daha derinleştireceği ve geniş bir alana yayacağı ortadadır.

Şöyleki:

  1. Rapor bölgede tarımın biteceğinin verilerini ortaya koymaktadır. Akbayır ve Bakış köylerine ait olan çoğu sulanabilir ve birinci sınıf tarım arazisi olan santral için kullanılacak 37.694 dönüm arazi dışında, kül ve çevre kirliliği ile Bakış, Akbayır, Söğütlü, Demircilik, Çıtlık köylerini de içine akan yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisi de kullanılmaz hale gelecektir.
  2. Rapor bölgede hayvancılığın biteceğini ortaya koymaktadır. ÇED raporu geniş mera arazilerinin mera statüsünden çıkartılarak santral için kullanılacağını belirtmektedir. 5 bin 700 dönüm mera arazisinin santral için yok edilmesi yakın bölgede hayvancılığı da yok edeceği ortadadır.
  3. Rapor bölgenin susuzlaşacağını ortaya koymaktadır. Sulanabilir 34 bin dönüm arazi sulama projesinden çıkartılarak, mevcut 14 kuyu kapatılıp bölge kömür çıkarmak için kurutularak ve de soğutma için gerekli 5 milyon metreküpden fazla su çevre kaynaklardan alınarak Akbayır bölgesi ciddi bir kuraklığa ve susuzluğa mahkum edilecektir.
  4. Bölgeye kül ve kükürt dioksit yağacaktır. Bacagazı filtresi ve desülfirizasyon ünintesi tam kapasite ile çalışsa bile her yıl binlerce ton kükürt dioksitin çevreye yayılacağı, özellikle gözle seçilemeyecek parçacıkların havada asılı kalacağı ortadadır.
  5. Bölge patlamalara maruz kalacaktır. Rapor her 2 günde bir 5 bin kilo patlatıcının patlatılacağını, bunun yılda 910 ton patlatıcının kullanılacağı anlamına gelmektedir. Böylesi fazla miktarda ve sık yapılan patlamalar bölgedeki yaşam için kabul edilemezdir.
  6. Elbistan’da yerel ısı adası oluşturacaktır. Her ne kadar ÇED’de yer alan çalışma santralin bölgede 0,000203 C ısınma yaratacağını iddia etse de, yapılan çalışmalar mevcut santrallerin zaten Elbistan ovasında sıcaklığın 1984‘ten 2010 yılına kadar geçen zamanda ortalama 6C‘lik bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.
  7. İklim değişikliğini hızlandıracaktır. 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’da “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri alması” konusu açıkça ifade edilmiştir.Ancak raporda 400 MW’lı Diler Kömürlü Elektrik Santralinin yılda 8,8 milyon ton karbondioksit salacağı ifade edilmektedir Bu durumda mevcut Afşin-Elbistan A ve B, izin sürecindeki Anadolu Enerji Santrali de eklendiğinde ortaya 3 bin 700 MW’lık bir güç ve bunun karşılığı karbondioksit salımı ortaya çıkacaktır. Bu miktar bile Türkiye’nin bütün termik santralleri kaynaklı salımları ile yarışacak düzeydedir. Bir başka deyişle, Kahramanmaraş Türkiye’deki kömürlü termik santraller kadar iklimi değiştirecek bir noktaya gelecektir.

Bu çerçevede, mevcut santrallerin ortaya çıkardığı telafisi imkansız zararlar ortada iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler, Anayasal güvence altına alınan “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde, iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya sürükleyecek ve iklim felaketlerinin daha sık, daha şiddetli yaşandığı ortada olan, iklim felaketlerinin etkisini arttıracak doğa tahribatını arttıran termik santral projesinin, iklim değişikliği açısından telafisi mümkün olmayan daha fazla zararlar oluşturacağı ortada olup, yukarıda verilen gerekçelerin İDK toplantısında değerlendirilerek reddedilmesi için gereğini bilgilerinize sunuyoruz.

 

İmza                       :

Adı Soyadı             :

TC No                    :

Adres                    :

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir